Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 6/2021/IV

14-04-2021

UCHWAŁA Nr 6/2021/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 121 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.1) oraz § 11 Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 10/2020/IV z dnia 21 października 2020 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 7 kwietnia 2021 r. wniosku Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych działającego z upoważnienia pełniącego obowiązki Prezesa NFZ, pozytywnie opiniuje projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                           Rudolf Borusiewicz

 


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345, 2401oraz z 2021 r. poz. 97 i 159.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 14.04.2021 14:26
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności