Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 6/2022/IV

18-03-2022

UCHWAŁA Nr 6/2022/IV 
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

 z dnia 16 marca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę szacunkowej wartości zamówienia na świadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATIK) do oprogramowania Oracle

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.1), w związku z § 2 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2020 poz. 1992), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 lutego 2022 r. Prezesa NFZ, wyraża zgodę na zmianę szacunkowej wartości zamówienia na świadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATIK) do oprogramowania Oracle, na warunkach określonych w tym wniosku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91 i 526.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 18.03.2022 13:32
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności