Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 7/2019/III

01-04-2019

UCHWAŁA Nr 7/2019/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia opinii do Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.1)), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia pozytywnie opiniuje Strategię Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023, przedstawioną w dniu 25 marca 2019 r. przez Prezesa NFZ, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                          Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192, 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399 i 447.

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 01.04.2019 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności