Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 7/2020/III

23-03-2020

Uchwała Nr 7/2020/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 20 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.1)) oraz § 9 Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (tekst jedn. Regulaminu stanowi załącznik do uchwały Nr 30/2007/I Rady NFZ z dnia 30 sierpnia 2007 r.2)), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu przedstawionego w dniu 10 marca 2020 r. wniosku Prezesa NFZ, w załączniku do uchwały Nr 3/2020/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r. zmienia tabelę: Plan pacy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r. oraz nadaje jej brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                          Przewodniczący Rady
   Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473.

2) Zmiany tekstu jednolitego powołanej uchwały zostały wprowadzone uchwałą Nr 29/2010/II Rady NFZ z dnia 29 listopada 2010 r. i Nr 8/2015/III z dnia 23 czerwca 2015 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 23.03.2020 14:56
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności