Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 7/2020/IV

15-09-2020

Uchwała Nr 7/2020/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 r. 

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 i art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492 i 1493), zwanej dalej Ustawą, Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 30 lipca 2020 r. wniosku Prezesa NFZ, postanawia pokryć z funduszu zapasowego stratę netto Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 972.565.077,06 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych sześć groszy), wykazaną w łącznym sprawozdaniu finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., zatwierdzonym przez Ministra Finansów w trybie określonym w art. 128 ust. 4 Ustawy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                          Rudolf Borusiewicz

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 15.09.2020 12:53
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności