Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 7/2021/IV

30-04-2021

UCHWAŁA Nr 7/2021/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług serwisu bieżącego oraz usług serwisu dostosowawczego Systemu SOFU

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.1)) oraz § 11 Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 10/2020/IV z dnia 21 października 2020 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia , w związku z § 2 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2020 poz. 1992), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 kwietnia 2021 r. Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych pełniącego obowiązki Prezesa NFZ, wyraża zgodę na zawarcie w 2021 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia aneksu do umowy Nr 69/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. o świadczenie usług serwisu bieżącego oraz usług serwisu dostosowawczego Systemu SOFU z wykonawcą Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 39A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000307263

- na warunkach określonych w tym wniosku i załączonym do niego projekcie aneksu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                           Rudolf Borusiewicz

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345, 2401 oraz z 2021r. poz. 97, 159 i 694.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 30.04.2021 14:43
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności