Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 7/2022/IV

29-03-2022

UCHWAŁA Nr 7/2022/IV 
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

 z dnia 28 marca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na skorzystanie z praw opcji przewidzianych w umowach o świadczenie usług subskrypcji i konserwacji Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.1), w związku z § 2 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2020 poz. 1992), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 marca 2022 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wyraża zgodę na złożenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia oświadczeń woli o skorzystaniu z praw opcji przewidzianych w:

  1. §15 umowy nr 32/2019 i §15 umowy nr 34/2019, obejmujących świadczenie usług subskrypcji Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności Narodowego Funduszu Zdrowia;
  2. §15 umowy nr 31/2019 i §15 umowy nr 33/2019, obejmujących świadczenie usług konserwacji Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności Narodowego Funduszu Zdrowia

- na warunkach określonych w tym wniosku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583 i 655.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 29.03.2022 12:54
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności