Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 8/2019/III

08-04-2019

UCHWAŁA Nr 8/2019/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Medycznych

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)1), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z wnioskiem Ministra Zdrowia wniesionym w dniu 27 marca 2019 r. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia pozytywnie opiniuje kandydaturę Pana Bernarda Waśko na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Medycznych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                          Przewodniczący Rady
  Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192, 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399 i 447.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 08.04.2019 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności