Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 8/2020/IV

15-09-2020

Uchwała Nr 8/2020/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 9 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492 i 1493), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu przedstawionego w dniu 4 września 2020 r. wniosku Zastępcy Prezesa NFZ ds. Operacyjnych pełniącego obowiązki Prezesa NFZ, zmienia załącznik w formie tabelarycznej "Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok" do uchwały Nr 1/2020/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.1) oraz nadaje mu brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                          Rudolf Borusiewicz


1) Powołana uchwała została zmieniona uchwałą Rady Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 8/2020/III z dnia 20 marca 2020 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 15.09.2020 12:55
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności