Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 8/2021/IV

28-05-2021

Uchwała Nr 8/2021/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności i zawarcie umowy w zamówieniu na Wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami SWZZ klasy ERP wraz z 4-letnim utrzymaniem   

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1, w związku z § 2 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2020 poz. 1992), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 maja 2021 r. Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych pełniącego obowiązki Prezesa NFZ, wyraża zgodę na podjęcie w 2021 r. przez NFZ czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na Wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami SWZZ klasy ERP wraz z 4-letnim utrzymaniem, jak również udzielanie w tym celu niezbędnych pełnomocnictw

- na warunkach określonych w tym wniosku i załączonym projekcie specyfikacji warunków zamówienia.

§ 2.

Zgody Rady Narodowego Funduszu Zdrowia wymaga zmiana specyfikacji warunków zamówienia lub umowy, o których mowa w § 1, lub ich projektów, w zakresie istotnych postanowień obejmujących przedmiot zamówienia, termin jego realizacji oraz wynagrodzenie wykonawcy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz

                                                                                                    


1 Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345, 2401 oraz z 2021r. poz. 97, 159 i 694.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 28.05.2021 15:10
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności