Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 9/2004

30-03-2004

Uchwała Nr 9/2004

z dnia 24 marca 2004 r.

Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych kas chorych za I kwartał 2003 r. oraz oddziałów i centrali Narodowego Funduszu Zdrowia za 2003 r.

Na postawie art. 41 ust. 6 pkt 7ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176 i Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004r. Nr 5, poz. 37)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych kas chorych za I kwartał 2003 r. oraz oddziałów i centrali Narodowego Funduszu Zdrowia za 2003 r. - na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) - wybiera ofertę firmy: "Finans-Servis" Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w Warszawie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Janusz ZALESKI


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 30.03.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 30.03.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności