Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 9/2020/III

23-03-2020

Uchwała Nr 9/2020/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie upoważnienia Prezesa NFZ do dokonywania zmian rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.1)) oraz § 9 Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (tekst jedn. Regulaminu stanowi załącznik do uchwały Nr 30/2007/I Rady NFZ z dnia 30 sierpnia 2007 r.2)), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia upoważnia Prezesa NFZ do dokonywania zmian rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Funduszu, zwanego dalej planem, polegających na:

- przeniesieniach między pozycjami planu Centrali NFZ lub oddziałów wojewódzkich, powodujących zmniejszenie lub zwiększenie limitu wydatków w danej pozycji lub zwiększenie rezerwy środków w Centralnym Funduszu Inwestycyjnym, w poszczególnych przypadkach o kwotę nie wyższą niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych,

- zwiększeniu z rezerwy środków w Centralnym Funduszu Inwestycyjnym wydatków odpowiednich pozycji tego planu o kwotę nie wyższą niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych w poszczególnych przypadkach.

§ 2.

O dokonanych przeniesieniach wydatków inwestycyjnych Prezes NFZ informuje niezwłocznie Radę Funduszu, przedstawiając aktualny załącznik do planu w formie tabelarycznej, wraz z uzasadnieniem. 

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 3/2015/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia Prezesa NFZ do dokonywania zmian rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                          Przewodniczący Rady
   Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473.

2) Zmiany tekstu jednolitego powołanej uchwały zostały wprowadzone uchwałą Nr 29/2010/II Rady NFZ z dnia 29 listopada 2010 r. i Nr 8/2015/III z dnia 23 czerwca 2015 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 23.03.2020 15:11
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności