Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 9/2022/IV

14-04-2022

UCHWAŁA Nr 9/2022/IV 
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

 z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usługi infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.1), w związku z § 2 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1992 oraz z 2022 r. poz. 591), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 kwietnia 2022 r. Zastępcy Prezesa NFZ ds. Medycznych działającego z upoważnienia Prezesa NFZ, wyraża zgodę na zawarcie w 2022 r. przez NFZ aneksu do umowy Nr 164/2021 z dnia 13 stycznia 2022 r., której przedmiotem jest świadczenie usługi infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia

- na warunkach określonych w tym wniosku, z uwzględnieniem modyfikacji przyjętych na posiedzeniu Rady Funduszu w dniu 13 kwietnia 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583 i 655.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 14.04.2022 15:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności