Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 164/2004

05-07-2004

Uchwała Nr 164/2004
z dnia 1 lipca 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie ustalenia katalogów świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 40 ust. 2, oraz art. 78 ust. 2 i 3, art. 87, art. 88 ust. 3 i art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

W "Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia -leczenie szpitalne", stanowiących załącznik nr 6 do uchwały Nr 220/2003 z dnia 25 września 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia (zmienionej uchwałami Nr 226/2003, Nr 233/2003, Nr 241/2003, Nr 260/2003, Nr 271/2003, Nr 275/2003, Nr 20/2004 oraz Nr 158/2004):

1) załącznik nr 1 - "Katalog świadczeń szpitalnych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
2) załącznik nr 2 - "Katalog świadczeń onkologicznych" w części dotyczącej radioterapii, brachyterapii i terapii izotopowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Udziela się pełnomocnictwa oraz zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia katalogów, o których mowa w § 1, z mocą od dnia 1 lipca 2004 r., w drodze aneksów do umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

2. Zawierając aneksy, o których mowa w ust. 1, należy stosować odpowiednio wzór aneksu określony w załączniku nr 13 do uchwały nr 20/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Udziela się pełnomocnictwa dyrektorom oddziałów wojewódzkich Funduszu do udzielania pracownikom podległego oddziału dalszych pełnomocnictw do zawierania aneksów, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 3.

Łączne skutki finansowe muszą się zmieścić w ramach planu kosztów świadczeń zdrowotnych oddziału NFZ na rok 2004.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu Zarządu NFZ:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 5.07.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 6.07.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności