Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 168/2004

05-07-2004

Uchwała Nr 168/2004
z dnia 1 lipca 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniająca uchwałę Nr 207/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2003 roku

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 10 oraz ust. 8 w związku z art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 207/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2003 roku w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzoru wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, wzoru umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, wzoru wniosku o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, wzoru umowy objęcia wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz Instrukcji w sprawie trybu i zasad rozkładania na raty miesięczne lub zwalniania z opłaty dodatkowej, obowiązującej przy zawieraniu umów objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, załączniki nr 1 - 5 otrzymują brzmienie określone w załącznikach 1 - 5 do uchwały.

§ 2.

1. Wzory wniosków i wzory umów o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym określone w § 1 stosuje się od dnia 1 lipca 2004 roku. 2. Umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz umowy o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym zawarte do dnia 30 czerwca 2004 roku obowiązują w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 roku.

 

W imieniu Zarządu

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 5.07.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 5.07.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności