Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 169/2004

09-07-2004

Uchwała Nr 169/2004
z dnia 2 lipca 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wyrażania zgody na dokonywanie cesji wierzytelności przysługujących świadczeniodawcom wobec Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 2 i 3 oraz art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Udziela się pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - Pani Barbarze Winter do wyrażania zgody na dokonywanie cesji wierzytelności przysługujących świadczeniodawcom wobec Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, na rzecz podmiotów oraz na zasadach określonych w uchwałach Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia: Nr 195/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. (zmienionej uchwałą Nr 125/2004) oraz Nr 59/2004 z dnia 11 marca 2004 r.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje od dnia 5 lipca 2004 r. do dnia 28 lipca 2004 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu Zarządu:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 9.07.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 9.07.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności