Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 175/2004

16-07-2004

Uchwała Nr 175/2004
z dnia 14 lipca 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie upoważnienia dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2004 r. w rodzaju programy profilaktyczne i promocja zdrowia oraz określenia przedmiotu postępowania, warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz kryteriów oceny spełniania tych warunków

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 40 ust. 2, oraz art. 78 ust. 2 i 3, art. 87, art. 88 ust. 3 i art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2004 r. w rodzaju programy profilaktyczne i promocja zdrowia oraz zawarcia umów o udzielanie tych świadczeń, w zakresie:

Populacyjny program wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej w Polsce 2004.

§ 2.

1. Ustala się następujące terminy dotyczące postępowania, o którym mowa w § 1:
1) ogłoszenie konkursu ofert - nie później niż do dnia 20 lipca 2004 r.;
2) zamieszczenie materiałów konkursowych na stronie internetowej - nie później niż do dnia 20 lipca 2004 r.;
3) składanie ofert - nie później niż do dnia 5 sierpnia 2004 r.;
4) otwarcie ofert - nie później niż do dnia 10 sierpnia 2004 r.;
5) ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert - nie później niż do dnia 26 sierpnia 2004 r.

2. Dyrektorzy oddziałów Funduszu upoważnieni są do ustalenia terminów dokonania czynności, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem, że terminy określone w ust. 1 są terminami nieprzekraczalnymi.

§ 3.

Do postępowania i umów, o których mowa w § 1, stosuje się:
1) "Szczegółowe warunki postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2004 roku", ustalone w załączniku nr 2 do uchwały Nr 220/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia, ze zmianami wprowadzonymi do czasu podjęcia niniejszej uchwały;
2) "Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych", w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 130/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia;
3) "Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia w rodzaju - programy profilaktyczne i promocja zdrowia w zakresie - Populacyjny program wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej w Polsce 2004", stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;
4) "Wzór umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych - programy profilaktyczne i promocja zdrowia", określony w załączniku nr 2 do uchwały;
5) "Regulamin pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych", ustalony uchwałą Nr 9/2003 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 4.

Finansowanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1, odbędzie się ze środków finansowych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie umowy nr 11/0/1/2004/1374/3654 z dnia 9 lipca 2004 r.

§ 5.

Ustala się cenę maksymalną na świadczenia będące przedmiotem postępowania o którym mowa w § 1, określoną w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu do przekazywania do Departamentu Księgowości Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, do dnia 20 każdego miesiąca zbiorczego sprawozdania z realizacji umów za miesiąc poprzedni, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 i 5 do uchwały.

§ 7.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu do przekazania do Departamentu Świadczeń Zdrowotnych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, do dnia 20 grudnia 2004 r. zbiorczego sprawozdania z realizacji umów, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do umowy o wykonywanie świadczeń.

§ 8.

1. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich umocowani są do udzielania pełnomocnictw dalszych w zakresie określonym niniejszą uchwałą.

3. Dyrektor Departamentu Świadczeń Zdrowotnych, w porozumieniu z dyrektorem Departamentu Informatyki i Łączności, zobowiązani są do niezwłocznego przekazania dyrektorom oddziałów Funduszu niniejszej uchwały wraz z załącznikami.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu Zarządu NFZ:

Lesław Abramowicz - Prezes NFZ


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 16.07.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 21.07.2004 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności