Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 176/2004

20-07-2004

Uchwała Nr 176/2004
z dnia 15 lipca 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie używania służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W Narodowym Funduszu Zdrowia, zwanym dalej "Funduszem", telefon komórkowy do korzystania w celach służbowych jest przydzielany osobom, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-6 oraz § 2 ust. 3 pkt 1-6.

2. Telefon komórkowy może być przydzielony, w uzasadnionych przypadkach innym pracownikom:
1) Centrali Funduszu, zwanej dalej "Centralą" - na wniosek kierownika podstawowej komórki organizacyjnej, zatwierdzony przez dyrektora Departamentu Administracyjnego, po uprzedniej akceptacji dyrektora Gabinetu Prezesa;
2) Oddziału Funduszu, zwanego dalej "Oddziałem" - na wniosek kierownika podstawowej komórki organizacyjnej zatwierdzony przez dyrektora Oddziału.

3. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 2, określają odpowiednio:
1) załącznik nr 1 do uchwały w odniesieniu co Centrali;
2) załącznik nr 2 do uchwały w odniesieniu do Oddziałów.

4. Służbowy telefon komórkowy podlega natychmiastowemu zwrotowi na każde żądanie pracodawcy, bez konieczności pisemnego uzasadnienia.

§ 2.

1. Koszt prowadzenia rozmów z telefonów komórkowych obejmuje limit, określony w ust. 2 i 3, oraz koszt abonamentu ustalony w trybie określonym w ust. 4.

2. Limity kosztów netto za rozmowy (bez abonamentu i podatku od towarów i usług) w Centrali są następujące:
1) członek Zarządu Funduszu - 1000 zł;
2) przewodniczący Rady Funduszu - 800 zł;
3) dyrektor Gabinetu Prezesa, rzecznik prasowy - 700 zł;
4) dyrektor departamentu lub biura, koordynator zespołu radców prawnych - 300 zł;
5) zastępca dyrektora departamentu lub biura - 200 zł;
6) rzecznik praw pacjenta - 500 zł;
7) inni pracownicy oraz pracownicy pełniący obowiązki pracowników wymienionych w pkt 3 - 6 - od 20 zł do 300 zł;

3. Limity kosztów netto za rozmowy (bez abonamentu i podatku od towarów
i usług) w Oddziałach są następujące:
1) dyrektor Oddziału - 400 zł;
2) zastępca dyrektora Oddziału - 300 zł;
3) rzecznik prasowy - 500 zł;
4) rzecznik praw pacjenta - 300 zł;
5) koordynator zespołu radców prawnych - 200 zł;
6) dyrektor delegatury - 200 zł;
7) inni pracownicy - od 20 zł do 300 zł.

4. Wysokość abonamentu ustalają osoby wymienione w § 1 ust. 2, zgodnie z wysokością abonamentów u danego operatora.

5. Osobom wymienionym w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 przysługuje najwyższy abonament u danego operatora.

6. Wysokość limitów kosztów rozmów dla pracowników wymienionych w ust. 2 pkt 7 oraz ust. 3 pkt 7 ustalają osoby wymienione w § 1 ust. 2.

7. Wysokość abonamentu oraz limitów ustalana jest z uwzględnieniem najkorzystniejszego rachunku ekonomicznego.

8. Koszty prowadzenia rozmów telefonicznych określone w ustępach poprzedzających ponosi za swoich pracowników odpowiednio Centrala i Oddziały.

§ 3.

Telefon komórkowy, przydzielony pracownikowi Funduszu, przypisany jest do zajmowanego przez niego stanowiska.

§ 4.

Pracownik używający służbowy telefon komórkowy, zobowiązany jest do zapewnienia możliwości z nim kontaktu telefonicznego.

§ 5.

1. Pracownik zobowiązany jest do bezzwłocznego zwrotu służbowego telefonu komórkowego do kierownika komórki organizacyjnej właściwej ds. administracji w przypadku:
1) gdy zwolniony jest z obowiązku świadczenia pracy, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę;
2) zmiany stanowiska na inne niż określone w § 1 ust.1;
3) nieobecności w pracy z powodu choroby lub nieobecności z innych przyczyn, trwającej powyżej 30 dni.

2. W przypadku nie zwrócenia telefonu, karta SIM zostaje zablokowana, a koszt tej operacji obciąża użytkownika telefonu.

§ 6.

1. Pracownik w momencie otrzymania służbowego telefonu komórkowego ma obowiązek podpisać oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

2. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej ds. administracji zobowiązany jest do przekazywania do komórki organizacyjnej właściwej ds. obliczenia wynagrodzeń i dokonywania potrąceń wykazu pracowników, którzy przekroczyli miesięczny limit kosztów rozmów, z jednoczesnym powiadomieniem tych osób o kwocie przekroczenia. Powyższy wykaz przekazywany jest do komórki organizacyjnej właściwej do spraw księgowości.

3. Komórka organizacyjna właściwa ds. obliczenia wynagrodzeń i dokonywania potrąceń odpowiedzialna jest za dokonanie potrąceń z wynagrodzeń, kwot odpowiadających przekroczeniom limitów.

4. W Centrali, Departament Spraw Pracowniczych i Szkoleń przekazuje Dyrektorowi Departamentu Administracyjnego i Dyrektorowi Gabinetu Prezesa informacje o zmianach kadrowych oraz o zwolnieniach lekarskich trwających powyżej 30 dni, w odniesieniu do pracowników posiadających służbowy telefon komórkowy.

5. W Oddziałach, kierownik komórki organizacyjnej właściwej ds. pracowniczych, przekazuje do komórki organizacyjnej właściwej ds. administracji informacje o zmianach kadrowych i zwolnieniach lekarskich trwających powyżej 30 dni w odniesieniu do pracowników posiadających służbowy telefon komórkowy.

§ 7.

1. Prezes Funduszu w Centrali oraz dyrektor Oddziału w Oddziale mogą w uzasadnionych przypadkach odstąpić od stosowania § 5.

2. Prezes Funduszu w Centrali a dyrektor Oddziału w Oddziale mogą w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek pracownika, odstąpić od obciążenia pracownika kosztami rozmów przekraczającymi przyznany limit.

3. W odniesieniu do Prezesa Funduszu decyzję w sprawach określonych w ustępach poprzedzających podejmuje zastępca Prezesa Funduszu ds. finansowych.

§ 8.

Pracownik z chwilą utraty telefonu komórkowego (zgubienia lub kradzieży) zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym kierownika komórki organizacyjnej właściwej ds. administracji.

§ 9.

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania pracowników z treścią niniejszej uchwały.

§10.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się dyrektorowi Departamentu Administracyjnego.

§ 11.

Traci moc Uchwała nr 40/2004 z dnia 12 lutego 2004 r. Zarządu Narodowego Fundusz Zdrowia w sprawie używania służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Narodowego Fundusz Zdrowia.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2004 r., z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 

W imieniu Zarządu:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 20.07.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 27.07.2004 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności