Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 180/2004

27-07-2004

Uchwała Nr 180/2004
z dnia 22 lipca 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie upoważnienia dyrektorów oddziałów wojewódzkich do przeprowadzenia dodatkowych postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2004 r. w rodzaju programy profilaktyczne i promocja zdrowia oraz określenia przedmiotu postępowania, warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz kryteriów oceny spełniania tych warunków

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 40 ust. 2, oraz art. 78 ust. 2 i 3, art. 87, art. 88 ust. 3 i art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

W celu pełnego zabezpieczenia świadczeń upoważnia się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do przeprowadzania, w razie potrzeby, dodatkowych postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2004 r. w rodzaju profilaktyka i promocja zdrowia oraz zawierania umów o udzielanie tych świadczeń, w następujących zakresach:

1) Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - Etap badań podstawowych;

2) Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - Etap badań pogłębionych;

3) Program edukacyjno-diagnostyczny wczesnej prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc;

4) Program profilaktyki raka szyjki macicy - Etap podstawowy;

5) Program profilaktyki raka szyjki macicy - Etap diagnostyczny;

6) Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej w Polsce 2004.

§ 2.

1. Do postępowań i umów dotyczących programów, o których mowa w § 1 pkt 1-5, stosuje się zasady, warunki, ceny maksymalne oraz dokumenty, określone w uchwale Nr 137/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Do postępowań i umów dotyczących programu, o którym mowa w § 1 pkt 6, stosuje się zasady, warunki, ceny maksymalne oraz dokumenty, określone w uchwale Nr 175/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu do przekazywania sprawozdań z realizacji umów zawartych w wyniku postępowań, o których mowa w § 1, na zasadach określonych odpowiednio w uchwale Nr 137/2004 oraz Nr 175/2004.

§ 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich umocowani są do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym niniejszą uchwałą.

§ 5.

Postępowania, o których mowa w § 1, przeprowadza się w ramach przyznanych na realizację świadczeń w programach profilaktycznych i promocji zdrowia środków finansowych.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu Zarządu:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 27.07.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 27.07.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności