Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 184/2004

29-07-2004

Uchwała Nr 184/2004
z dnia 28 lipca 2004 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ustalenia jego tekstu jednolitego

Na podstawie § 17 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 481), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 81/2003 z dnia 22 maja 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionym Uchwałami Nr 154/2003 z dnia 25 lipca 2003 r., Nr 210/2003 z dnia 18 września 2003 r., Nr 269/2003 z dnia 30 października 2003 r., Nr 11/2004 z dnia 15 stycznia 2004 r, Nr 43/2004 z dnia 18 lutego 2004 r. oraz 61/2004 z dnia 18 marca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 34 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Zadania Departamentu Świadczeń Zdrowotnych, określone w ust. 2, nie naruszają zadań Departamentu ds. Służb Mundurowych określonych w § 35 ust. 2 pkt 12) -20).";

2) w § 35 w ust. 2 po pkt 11) dodaje się pkt 12) - 20) w brzmieniu:

"12) udział w przygotowywaniu dokumentów obowiązujących w postępowaniu w sprawie zawierania umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie uzdrowiskowe;
13) nadzór nad postępowaniem w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie uzdrowiskowe;
14) przeprowadzanie kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie uzdrowiskowe,
15) udział w opracowywaniu aktów i regulacji prawnych dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego;
16) udział w opracowywaniu planu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie uzdrowiskowe;
17) udział w przygotowywaniu projektu planu finansowego Funduszu w pozycji "leczenie uzdrowiskowe";
18) monitorowanie i koordynowanie działań komórek organizacyjnych właściwych ds. leczenia uzdrowiskowego w oddziałach wojewódzkich w celu wykorzystania zakontraktowanych miejsc na leczenie uzdrowiskowe;
19) współpraca z krajowym konsultantem w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej;
20) przygotowywanie analiz i dokumentów sprawozdawczych w zakresie leczenia uzdrowiskowego, w tym dotyczących:
a) danych populacyjnych,
b) realizacji świadczeń,
c) oceny realizacji świadczeń i przedstawiania wniosków w ramach niezbędnych korekt w tym zakresie.
d) zabezpieczania i rozkładu świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem zakresu ich finansowania,
e) okresowej sprawozdawczości z realizacji powierzonych zadań."

§ 2.

Zobowiązuje się Zastępcę Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych do dostosowania wewnętrznej struktury organizacyjnej podległych mu bezpośrednio podstawowych komórek organizacyjnych Centrali Funduszu w ramach kompetencji określonych w § 8 ust. 5 pkt 1 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3.

Zobowiązuje się Zastępcę Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz dyrektora Departamentu Spraw Pracowniczych i Szkoleń do dokonania zmian w zakresach obowiązków pracowników w związku ze zmianami określonymi w niniejszej uchwale.

§ 4.

Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Funduszu Zdrowia określa załącznik do uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2004 r.

 

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 29.07.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 29.07.2004 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności