Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 189/2004

23-08-2004

Uchwała Nr 189/2004
z dnia 13 sierpnia 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie upoważnienia do dokonywania określonych czynności związanych z kontrolą przeprowadzaną przez Departament Kontroli Wewnętrznej.

Na podstawie art. 43 ust. 8 i art. 43 ust. 5 pkt 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Panią Krystynę Radecką, p.o. dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej do:
1) dokonywania kontroli jednostek i komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia;
2) udzielania upoważnień pracownikom Narodowego Funduszu Zdrowia do przeprowadzania kontroli, o których mowa w pkt. 1;
3) podpisywania wystąpień pokontrolnych z kontroli, o których mowa w pkt. 1 i 2.

2. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 udziela się na czas pełnienia funkcji dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 10 sierpnia 2004 r.

 

Lesław Abramowicz - Prezes Funduszu


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 23.08.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 23.08.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności