Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 190/2004

23-08-2004

Uchwała Nr 190/2004
z dnia 13 sierpnia 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie określenia terminu rozliczeń z instytucjami łącznikowymi krajów członkowskich UE za wykonane w pierwszym półroczu 2004 roku świadczenia zdrowotne, udzielone osobom do nich uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 2, 3 i 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. nr 45, poz. 391 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 pkt 1, 2 i 13 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 481) Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1

Termin złożenia przez Instytucje Właściwe - Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia dokumentów rozliczeniowych (not księgowych, zestawień zbiorczych oraz formularzy E-125) za wykonane w pierwszym półroczu 2004 roku świadczenia zdrowotne, udzielone osobom do nich uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego, sporządzonych w oparciu o wartość poniesionych kosztów rzeczywistych, określa się na dzień 30.09.2004 roku.

§ 2

Zobowiązuje się Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich do sporządzenia i złożenia do Instytucji Łącznikowej - Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia kompletnej dokumentacji rozliczeniowej do dnia określonego w § 1, oraz ujęcie jej w księgach rachunkowych miesiąca września 2004 r.

§ 3

W zakresie następnych okresów rozliczeniowych należy stosować terminy określone uchwalą Zarządu numer 179/2004 z dnia 22 lipca 2004 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2004 r.

 

W imieniu Zarządu:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 23.08.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 23.08.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności