Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 191/2004

23-08-2004

Uchwała Nr 191/2004
z dnia 13 sierpnia 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie upoważnienia dyrektora oddziału wojewódzkiego do przeprowadzenia ponownego postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu "Leczenie substytucyjne choroby Gaucher'a imiglucerazą".

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 40 ust. 2, oraz art. 78 ust. 2 i 3. art. 87. art. 88 ust. 3 i art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do ogłoszenia, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie rokowań oraz zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu "Leczenie substytucyjne choroby Gaucher'a imiglucerazą", dla obszaru całego kraju, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Funduszu, o czym komisja prowadząca postępowanie zobowiązana jest powiadomić świadczeniodawców, oraz umieścić stosowną informację w protokole z postępowania.

§ 2.

W "Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia - leczenie szpitalne, w zakresie programy terapeutyczne (lekowe)", stanowiących załącznik nr 7 do uchwały Nr 220/2003 z dnia 25 września 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia (zmienionej uchwałami Nr 226/2003, Nr 233/203, Nr 241/2003, 260/2003, Nr 271/2003, 275/2003, Nr 20/2004, Nr 132/2004 oraz Nr 158/2004), w załączniku nr 4 "Katalog świadczeń terapeutycznych (lekowych)", w części określającej programy terapeutyczne nieonkologiczne, wprowadza się nowy opis programu terapeutycznego: "Leczenie substytucyjne choroby Gaucher'a imiglucerazą" (kod 5.08.02.0000015), w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 3.

Do postępowania i umów, o których mowa w § 1, stosuje się:
1) "Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia - leczenie szpitalne, w zakresie programy terapeutyczne (lekowe)" stanowiących załącznik nr 7 do uchwały Nr 220/2003 z dnia 25 września 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia (zmienionej uchwałami Nr 226/2003, Nr 233/2003, Nr 241/2003, Nr 260/2003, Nr 271/2003, Nr 275/2003, Nr 20/2004, Nr 132/2004 oraz Nr 158/2004), ze zmianami wynikającymi z załącznika do uchwały;
2) "Szczegółowe warunki postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2004 roku", ustalone w załączniku nr 2 do uchwały Nr 220/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia, ze zmianami wprowadzonymi do czasu podjęcia niniejszej uchwały:
3) "Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych", w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 130/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia;
4) "Wzór umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych - leczenie szpitalne - w zakresie programów terapeutycznych (lekowych)", określony w załączniku nr 2 do uchwały Nr 132/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia;
5) "Regulamin pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych", ustalony uchwałą Nr 9/2003 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 4.

Środki finansowe na realizację umowy (w kwocie nie wyższej niż 10.000.000,00 zł) zabezpiecza się w rezerwie na pokrycie świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu Zarządu:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 23.08.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 23.08.2004 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności