Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 196/2004

30-08-2004

Uchwała Nr 196/2004
z dnia 23 sierpnia 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie odwołania pełnomocnictw i upoważnień udzielonych Panu Wojciechowi Kutyle oraz udzielenia pełnomocnictw i upoważnień Panu Włodzimierzowi Orłowskiemu - pełniącemu obowiązki Dyrektora Departamentu Administracyjnego

Na podstawie art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone Panu Wojciechowi Kutyle przez Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia, w szczególności na mocy uchwał Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia:
1) Nr 166/2003 z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania określonych czynności związanych z kontrolą prowadzoną przez Departament Kontroli Wewnętrznej;
2) Nr 126/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie odwołania pełnomocnictw udzielonych dyrektorowi Departamentu Kontroli Wewnętrznej oraz udzielenia pełnomocnictw pełniącemu obowiązki dyrektora Departamentu Administracyjnego;
3) Nr 136/2004 z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie odwołania pełnomocnictw
udzielonych Dyrektorowi Departamentu Administracyjnego i Dyrektorowi Departamentu Informatyki i Łączności oraz udzielenia pełnomocnictw pełniącemu obowiązki Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

§ 2.

Udziela się pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Departamentu Administracyjnego Panu Włodzimierzowi Orłowskiemu do:
1) podejmowania decyzji dotyczących nabycia prawa lub zaciągnięcia zobowiązania do wartości szacunkowej 60 000 EURO;
2) dokonywania czynności, o których mowa pkt 1, powyżej wartości szacunkowej 60 000 EURO, po uprzednim otrzymaniu zgody Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia;
3) prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ograniczeń, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 3.

1. Pan Włodzimierz Orłowski umocowany jest do dokonywania wszelkich czynności, do których na mocy uchwał, pełnomocnictw, upoważnień i innych przepisów wewnętrznych Narodowego Funduszu Zdrowia umocowany był dotychczas pełniący obowiązki Dyrektora Departamentu Administracyjnego Pan Wojciech Kutyła.

2. Pan Włodzimierz Orłowski umocowany jest w szczególności do:
1) dokonywania czynności związanych z rejestracją samochodów służbowych, będących własnością Narodowego Funduszu Zdrowia, na jednostki organizacyjne Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udzielania pełnomocnictw dalszych w tym zakresie pracownikom Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia;
2) do reprezentowania Narodowego Funduszu Zdrowia - właściciela 0,199344 części nieruchomości wspólnej przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie - w zakresie określonym ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.), we Wspólnocie Mieszkaniowej "Colosseum" tworzonej przez właścicieli lokali wchodzących w skład powyższej nieruchomości, a w szczególności do:
a) reprezentowania właściciela z prawem głosowania nad uchwałami podejmowanymi na zebraniu właścicieli oraz w drodze indywidualnego zbierania głosów,
b) współdziałania z ogółem właścicieli w zarządzaniu nieruchomością wspólną
c) występowania w imieniu właściciela do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

§ 4.

Pełnomocnictwa określone w niniejszej uchwale udzielone są na czas pełnienia obowiązków Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Departamentu Administracyjnego Panu Włodzimierzowi Orłowskiemu, z zastrzeżeniem, że § 1 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2004 r.

 

W imieniu Zarządu:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 30.08.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 30.08.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności