Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 198/2004

09-09-2004

Uchwała Nr 198/2004
z dnia 2 września 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 pkt 1 i 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 55, poz. 481) Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 165/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, zmienionej uchwałami numer 296/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku i numer 109/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 roku, załącznik do uchwały: "Zasady rachunkowości Narodowego Funduszu Zdrowia" w części tematycznej: "Wykaz kont księgi głównej wraz z wykazem obligatoryjnych kont pomocniczych Narodowego Funduszu Zdrowia" oraz "Zasady ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 maja 2004 r.

 

W imieniu Zarządu:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 9.09.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 8.10.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności