Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 199/2004

09-09-2004

Uchwała Nr 199/2004
z dnia 3 września 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniająca uchwałę Nr 107/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia danych przekazywanych w sprawozdaniach przez świadczeniodawców z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 2, 3 i 9 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 107/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia danych przekazywanych w sprawozdaniach przez świadczeniodawców z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Określa się zakres danych wymaganych w sprawozdaniach przekazywanych przez świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Przekazywane przez świadczeniodawców comiesięcznie sprawozdanie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, dotyczące świadczeń udzielonych ubezpieczonym spoza terenu objętego właściwością Oddziału Funduszu, z którym świadczeniodawca zawarł umowę, obejmuje w części dotyczącej:
1) świadczeń lekarza POZ - dane określające PESEL pacjenta, datę udzielenia świadczenia, kod przyczyny udzielonego świadczenia wg klasyfikacji ICD 10,
2) świadczeń pielęgniarki POZ, położnej POZ oraz pielęgniarki szkolnej - dane określające PESEL pacjenta, datę udzielenia świadczenia, kod wykonanej procedury wg klasyfikacji ICD9CM.";

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Sprawozdanie dotyczące leczenia pacjentów wpisanych na listę ubezpieczonych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki, położnej oraz listę uczniów pielęgniarki środowiskowej w środowisku nauczania i wychowania ma formę zgodną z załącznikiem do uchwały.";

4) dodaje się § 4 w brzmieniu:

"§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i ma zastosowanie do sprawozdań dotyczących działalności w roku 2004, z zastrzeżeniem, że sprawozdanie, o którym mowa w § 3 sporządza się za okres od dnia 1 września 2004 r.";

5) dodaje się załącznik do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu Zarządu NFZ:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 9.09.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 9.09.2004 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności