Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 200/2004

09-09-2004

Uchwała Nr 200/2004
z dnia 3 września 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie zmiany Katalogu świadczeń terapeutycznych (lekowych), opisu programu "Leczenie substytucyjne choroby Gaucher'a imiglucerazą" oraz wzoru umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie programów terapeutycznych

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 40 ust. 2, oraz art. 78 ust. 2 i 3, art. 87, art. 88 ust. 3 i art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

W "Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia - leczenie szpitalne, w zakresie programy terapeutyczne (lekowe).", stanowiących załącznik nr 7 do uchwały Nr 220/2003 z dnia 25 września 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia (zmienionej uchwałami Nr 226/2003, Nr 233/2003, Nr 241/2003, 260/2003, Nr 271/2003, 275/2003, Nr 20/2004, Nr 158/2004 oraz 191/2004), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 4 "Katalog świadczeń terapeutycznych (lekowych)", w części określającej programy terapeutyczne nieonkologiczne pkt 15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;

2) opis programu "Leczenie substytucyjne choroby Gaucher'a imiglucerazą", ustalony uchwałą Nr 191/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2.

We wzorze umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych - leczenie szpitalne - w zakresie programów terapeutycznych (lekowych), ustalonym uchwałą Nr 227/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia (w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 132/2004), wprowadza się zmiany zawarte we wzorze aneksu określonym w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3.

Udziela się pełnomocnictwa dyrektorom oddziałów wojewódzkich Funduszu do wprowadzenia zmian do umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych - leczenie szpitalne - w zakresie programów terapeutycznych (lekowych), w szczególności do zawarcia aneksu o którym mowa w § 2, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, oraz do udzielania w tym zakresie dalszych pełnomocnictw pracownikom oddziału.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Aneks, o którym mowa w § 2, na podstawie zgodnych oświadczeń stron, może obowiązywać od dnia 1 września 2004 roku.

 

Zarząd NFZ:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 9.09.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 9.09.2004 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności