Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 202/2004

20-09-2004

Uchwała Nr 202/2004
z dnia 10 września 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie umowy na realizację programu "Leczenie substytucyjne choroby Gaucher'a imiglucerazą"

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 40 ust. 2 oraz art. 78 ust. 2 i 3, art. 87, art. 88 ust. 3 i art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadzi do umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie programów terapeutycznych (lekowych), zawartej ze świadczeniodawcą zaproszonym do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rokowań na podstawie uchwały Nr 191/2004 Zarządu Funduszu, program "Leczenie substytucyjne choroby Gaucher'a imiglucerazą" w drodze aneksu, którego wzór określa załącznik do uchwały.

§ 2.

W związku z postanowieniami § 1 uchyla się:

1) w uchwale Nr 132/2004 z dnia 13 maja 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie upoważnienia dyrektora oddziału wojewódzkiego do przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu "Leczenie substytucyjne choroby Gaucher'a imiglucerazą" oraz w sprawie zmiany "Katalogu świadczeń terapeutycznych (lekowych)" i wzoru umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie programów terapeutycznych (lekowych): § 2 (określający wzór umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych - leczenie szpitalne - w zakresie programów terapeutycznych (lekowych)), § 3 pkt 4 oraz załącznik nr 2 do uchwały;

2) w uchwale Nr 191/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie upoważnienia dyrektora oddziału wojewódzkiego do przeprowadzenia ponownego postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu "Leczenie substytucyjne choroby Gaucher'a imiglucerazą": § 3 pkt 4

3) w uchwale Nr 200/2004 r. z dnia 3 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany Katalogu świadczeń terapeutycznych (lekowych), opisu programu "Leczenie substytucyjne choroby Gaucher'a imiglucerazą" oraz wzoru umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie programów terapeutycznych: § 2 i § 3, § 4 ust. 2 oraz załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

2. Aneks, o którym mowa w § 1, na podstawie zgodnych oświadczeń stron, może obowiązywać od dnia 1 września 2004 r.

 

W imieniu Zarządu:

Marek Lejk - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 20.09.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 20.09.2004 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności