Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 204/2004

17-09-2004

Uchwała Nr 204/2004
z dnia 16 września 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie upoważnienia dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do zawarcia aneksów do umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz do przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2004 r. w rodzaju programy profilaktyczne i promocja zdrowia oraz określenia przedmiotu postępowania, warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz kryteriów oceny spełniania tych warunków

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 40 ust. 2, oraz art. 78 ust. 2 i 3, art. 87, art. 88 ust. 3 i art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do zawarcia aneksów do umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia, w zakresie: Populacyjny program wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej w Polsce 2004, zawartych po przeprowadzeniu postępowań na podstawie uchwał Zarządu Funduszu: Nr 175/2004 lub Nr 180/2004.

2. Wzór aneksu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2004 r. w rodzaju programy profilaktyczne i promocja zdrowia, w zakresie: Populacyjny program wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej w Polsce 2004 ze zmianami wynikającymi z aneksu nr 1 z dnia 13 września 2004 r. do umowy nr 11/C/1/2004/1374/3654 zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz zawarcia umów o udzielanie tych świadczeń.

§ 3.

1. Ustala się następujące terminy dotyczące postępowania, o którym mowa w § 2:
1) ogłoszenie konkursu ofert - nie później niż do dnia 16 września 2004 r.;
2) zamieszczenie materiałów konkursowych na stronie internetowej - nie później niż do dnia 16 września 2004 r.;
3) składanie ofert - nie później niż do dnia 30 września 2004 r.;
4) otwarcie ofert - nie później niż do dnia 4 października 2004 r.;
5) ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert - nie później niż do dnia 8 października 2004 r.

2. Dyrektorzy oddziałów Funduszu upoważnieni są do ustalenia terminów dokonania czynności, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem, że terminy określone w ust. 1 są terminami nieprzekraczalnymi.

§ 3.

1. Do postępowania i umów, o których mowa w § 2, stosuje się zasady, warunki, ceny maksymalne oraz dokumenty, określone w uchwale Nr 175/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. "Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia w rodzaju - programy profilaktyczne i promocja zdrowia w zakresie - Populacyjny program wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej w Polsce 2004", stanowiące załącznik nr 1 do uchwały nr 175/2004 przyjmują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 4.

Finansowanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1 oraz w § 2, odbędzie się ze środków finansowych, które Ministerstwo Zdrowia przekaże w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia merytorycznego i finansowego prawidłowo sporządzonego rozliczenia, na podstawie umowy nr 11/C/1/2004/1374/3654 z dnia 9 lipca 2004 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 13 września 2004 r.

§ 5.

Podział środków finansowych, o których mowa w § 4 pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ określony jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 6.

1. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich umocowani są do udzielania pełnomocnictw dalszych w zakresie określonym niniejszą uchwałą.

3. Dyrektor Departamentu Świadczeń Zdrowotnych, w porozumieniu z dyrektorem Departamentu Informatyki i Łączności, zobowiązani są do niezwłocznego przekazania dyrektorom oddziałów Funduszu niniejszej uchwały wraz z załącznikami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd NFZ:

Marek Lejk - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Świadczeń Zdrowotnych
Dodany: 17.09.2004 r. Piotr Kalinowski
Ostatnio zapisany: 20.09.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności