Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 208/2004

17-09-2004

Uchwała Nr 208/2004
z dnia 16 września 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniająca uchwałę nr 182/2004 z dnia 28 lipca 2004 r.

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 2, 3 i 5 oraz art. 137 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2003 r. w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok (Dz. Urz. M. Z. Nr 10 poz. 90 i Nr 11 poz. 101), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 182/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z 28 lipca 2004 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 28 lipca 2004 r.

Zarząd NFZ:

Marek Lejk - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Dodany: 17.09.2004 r. Piotr Kalinowski
Ostatnio zapisany: 20.09.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności