Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 209/2004

07-10-2004

Uchwała Nr 209/2004
z dnia 29 września 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury refundacji kosztów leczenia poniesionych przez polskich ubezpieczonych w innych państwach członkowskich UE i EOG oraz procedury ustalania należnej kwoty zwrotu kosztów leczenia poniesionych w czasie pobytu w Polsce przez osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 2, 3 i 5 w zw. z art. 43 ust. 5 i art. 137 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.) oraz w związku z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2003 r. w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok (Dz. Urz. M. Z. Nr 10 poz. 90, Nr 11 poz. 101 i Dz. U. z 2004 r. nr 6, poz. 61), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania procedurę refundacji kosztów leczenia poniesionych przez polskich ubezpieczonych w innych państwach członkowskich UE i EOG, zawierającą wytyczne dla Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia co do sposobu postępowania w sytuacji złożenia przez ubezpieczonego we właściwym Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wniosku o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Opis procedury stanowi załącznik nr I.

§ 2

Procedura, o której mowa w § 1, zawiera wzór Wniosku o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który stanowi załącznik nr 1 do procedury. Procedura zawiera także wzór decyzji Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego w sprawie odmowy przyznania prawa do zwrotu kosztów leczenia poniesionych w innym państwie członkowskim UE lub EOG stanowiącą załącznik nr 2 oraz wzory pism stosowanych przy wykonywaniu procedury, które stanowią:

- załącznik nr 3 - Pismo informujące zainteresowanego o procedurach postępowania w przypadku rachunków nieopłaconych, gdy przebywa on nadal w innym państwie UE lub EOG,

- załącznik nr 4 - Pismo do świadczeniodawcy w innym państwie członkowskim

- załącznik nr 5 - Pismo ponaglające do świadczeniodawcy w innym państwie członkowskim

- załącznik nr 6 - Pismo w sprawie rachunków niezaakceptowanych

- załącznik nr 7 - Zwrot rachunku dotyczącego leczenia w państwach, które wymagają uregulowania kosztów w celu późniejszej ich refundacji

- załącznik nr 8 - Prośba o uzupełnienie informacji / dokumentacji przez zainteresowanego

- załącznik nr 9 - Pismo ponaglające do instytucji właściwych Finlandii, Danii, Irlandii i Portugalii

- załącznik nr 10 - Pismo do zainteresowanego informujące o podjętych działaniach

- załącznik nr 11 - Informacja dla zainteresowanego w sprawie zwrotu kosztów leczenia poniesionych w innym państwie UE lub EOG

- załącznik nr 12 Zwrot rachunku częściowo opłaconego, który wymaga uregulowania kosztów w celu późniejszej refundacji.

§ 3

Wprowadza się do stosowania procedurę ustalania należnej kwoty zwrotu kosztów leczenia poniesionych w czasie pobytu w Polsce przez osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji zawierającą wytyczne dla Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia co do sposobu postępowania w sytuacji otrzymania przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia od właściwej instytucji innego państwa członkowskiego UE lub EOG wniosku o ustalenie należnej kwoty zwrotu kosztów poniesionych w czasie pobytu w Polsce przez osobę uprawnioną do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji. Opis procedury stanowi załącznik nr II

§ 4

Procedura, o której mowa w § 3, zawiera także wzory pism stosowanych przy jej wykonywaniu, które stanowią załącznik nr 1 - Prośba o uzupełnienie dokumentacji przez instytucję właściwą osoby uprawnionej do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji i załącznik nr 2 - Pismo ponaglające.

§ 5

W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą nie stosuje się Uchwały nr 95/2004 z dnia 9 kwietnia 2004 roku Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Opisu procedur związanych z realizacją postanowień rozporządzenia EWG Nr 1408/71 oraz rozporządzenia EWG Nr 574/72 w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych".

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Głównemu Księgowemu Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektorowi Biura ds. Współpracy Międzynarodowej Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dyrektorom Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.

 

Zarząd NFZ

Marek Lejk - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 7.10.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 7.10.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności