Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 215/2004

11-10-2004

Uchwała Nr 215/2004
z dnia 30 września 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzoru wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, wzoru umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, wzoru wniosku o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, wzoru umowy o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz Instrukcji w sprawie trybu i zasad rozkładania na raty miesięczne lub zwalniania z opłaty przy zawieraniu umów objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

 

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 10 oraz ust. 8 w związku z art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzór:

1) wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały,

2) umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały,

3) wniosku o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały,

4) umowy o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały,

5) Instrukcji w sprawie trybu i zasad rozkładania na raty miesięczne lub zwalniania z opłaty przy zawieraniu umów objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 2.

Umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz umowy o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym zawarte do dnia 30 września 2004r. obowiązują w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 207/2003 z dnia 11 września 2003r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzoru wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, wzoru umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, wzoru wniosku o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, wzoru umowy o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz Instrukcji w sprawie trybu i zasad rozkładania na raty miesięczne lub zwalniania z opłaty dodatkowej przy zawieraniu umów o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zmieniona Uchwałą Nr 168/2004 z dnia 1 lipca 2004r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2004r.

 

 

 

 

 

W imieniu Zarządu:

Marek Lejk - p.o. Prezesa NFZ, z-ca Prezesa ds. służb mundurowych


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 1.10.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 25.10.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności