Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 100/2005

05-12-2005

Zarządzenie Nr 100/2005
z dnia 23 listopada 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie określenia terminów ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, w zw. z art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.2135, z późn. zm.) oraz w związku z decyzją Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących nr 189 z dnia 18 czerwca 2003 w sprawie wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w celu zastąpienia formularzy niezbędnych do wykonania Rozporządzeń (EWG) nr 1408/71 i 574/72 odnośnie dostępu do opieki zdrowotnej podczas czasowego pobytu w państwie członkowskim, innym niż państwo właściwe lub państwo zamieszkania (Dz. U. UE L 03.276.1),

zarządzam, co następuje:

§ 1

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest na okres zgodny z przewidywanym okresem obowiązywania uprawnień ubezpieczonego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat.

§ 2

Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawany jest na okres pobytu ubezpieczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności. Przez "wyjątkowe okoliczności" należy rozumieć w szczególności: kradzież, utratę Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo jej nieuzyskanie przed powstaniem konieczności udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2005 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Prawne
Dodany: 5.12.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 5.12.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności