Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 100/2007/DGL

10-11-2007

Zarządzenie Nr 100/2007/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 5 listopada 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad opracowywania przez Narodowy Fundusz Zdrowia terapeutycznych programów zdrowotnych

Na podstawie art. 102 ust. 1, ust. 5 pkt 24 w zw. z art. 97 ust. 3 pkt 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 38/2007/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zasad opracowywania przez Narodowy Fundusz Zdrowia terapeutycznych programów zdrowotnych, §7otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Kolejność wdrażania, zmiany lub zakończenia programu określa Prezes Funduszu, uwzględniając pojawianie się na rynku nowych bardziej opłacalnych technologii od objętych programami.

2. W pierwszej kolejności terapeutycznym programem obejmowane są:

1) technologie medyczne najbardziej istotne medycznie, których niezastosowanie może spowodować:

a) istotne zagrożenie utraty życia,

b) istotne zagrożenie popadnięcia w stan niezdolności do samodzielnej egzystencji w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz.353, z późn.zm.),

c) istotne zagrożenie popadnięcia w stan trwałej niezdolności do pracy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz.353, z późn.zm.),

d) istotne ryzyko przewlekłego cierpienia,

e) istotne ryzyko pogorszenia jakości życia;

2) technologie medyczne o udowodnionej efektywności klinicznej;

3) technologie medyczne najbardziej opłacalne z opcjonalnych lub alternatywnych; z wyjątkiem świadczeń określonych w § 8;

4) technologie medyczne możliwe do sfinansowania w ramach środków wydzielonych w  planie finansowym NFZ na finansowanie terapeutycznych programów zdrowotnych.

3. Kryteria określone w ust.1, rozpatrywane są łącznie i w kolejności tam określonej, zarówno podczas wdrażania, jak i podczas kończenia programów.

4. W przypadku występowania w terapeutycznym programie zdrowotnym dwóch lub więcej technologii medycznych leczących tę samą jednostkę chorobową, technologią inicjującą jest zawsze technologia najtańsza.

5. W przypadku istotnej zmiany cen technologii medycznych, o których mowa w ust. 4, Prezes Funduszu raz na 3 miesiące ogłasza komunikat, która technologia medyczna uzyskuje status technologii inicjującej."

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Andrzej Sośnierz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 10.11.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 23.11.2007 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności