Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 100/2017/DI

29-09-2017

ZARZĄDZENIE Nr 100/2017/DI
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 29 września 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego komunikatu XML
dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. poz. 514) zarządza się, co następuje:  

§ 1. W zarządzeniu Nr 71/2013/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego, zmienionym zarządzeniem Nr 14/2014/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 56/2014/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 78/2016/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lipca 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 98/2016/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1  otrzymuje brzmienie:
„§ 1.  Przyjmuje się szczegółowe komunikaty sprawozdawcze tworzone przy użyciu języka XML, stosowane do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami, a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczące przekazywania dokumentów, o których mowa w § 2, umożliwiających rozliczanie udzielonych świadczeń:

1) w wersji komunikatu 2.1, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) w wersji komunikatu 2.2, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Komunikaty sprawozdawcze, o których mowa w § 1, zawierające dokumenty określone w § 2 pkt 1-3, mogą być opatrzone zaawansowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. EU L 257 z 28. 08. 2014, str. 73).”;
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Komunikat sprawozdawczy, o którym mowa w:

1) § 1 pkt 1, ma zastosowanie do dokumentów, o których mowa w § 2, w postaci dokumentu elektronicznego, przekazywanych od dnia 1 października 2014 r., w tym do dokumentów przekazywanych od dnia 1 października 2017 r. przez świadczeniodawców niezakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
2) § 1 pkt 2, ma zastosowanie do dokumentów, o których mowa w § 2, w postaci dokumentu elektronicznego, przekazywanych od dnia 1 października 2017 r. przez świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.”;
4) dotychczasowy załącznik do zarządzenia oznacza się jako załącznik nr 1 do zarządzenia i dodaje się załącznik nr 2 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Finansowych

Maciej Miłkowski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807,1860,1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089,1139, 1200, 1292, 1321,1386 i 1428.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 29.09.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 22.11.2017 10:52
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności