Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 100/2019/DGL

02-08-2019

       ZARZĄDZENIE Nr 100/2019/DGL
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 2 sierpnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zmienionym zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 98/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 września 2018 r., zarządzeniem nr 124/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r., zarządzeniem nr 127/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 grudnia 2018 r., zarządzeniem Nr 7/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 8/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 30/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 59/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)    w § 2 w ust. 1:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) import docelowy – tryb dopuszczania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej leków, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 i 959), zwanej dalej „Prawem farmaceutycznym”;”,

b)    po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) katalog refundowanych substancji czynnych w programach lekowych – wykaz substancji czynnych stosowanych w ramach programów lekowych, czasowo niedostępnych  w obrocie na terytorium RP, dla których Minister Zdrowia wydał zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy.”;

2)    w § 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) katalogu refundowanych substancji czynnych w programach lekowych, zwanym dalej „katalogiem substancji”, stanowiącym załącznik nr 2t do zarządzenia.”;

3)    w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4. Świadczeniodawca jest zobowiązany do stosowania każdej substancji czynnej ujętej w katalogu leków lub katalogu substancji zgodnie z dawkowaniem określonym w opisie programu lekowego.”;

4)    w § 22:

a)  w ust. 3:
-   wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„3. Należność za świadczenia stanowi sumę „iloczynu świadczeń” oraz „iloczynu leków” albo „iloczynu świadczeń” oraz „iloczynu substancji” albo „iloczynu świadczeń”, „iloczynu leków” oraz „iloczynu substancji”, gdzie:”,
 -  w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) „iloczyn substancji” to iloczyn:

a) liczby udzielonych świadczeń,
b) wartości punktowej świadczeń określonej w katalogu substancji,
c) ceny punktu oraz
d) ilości podanych lub wydanych świadczeniobiorcom jednostek miary substancji czynnych rozumianych jako krotność jednostek rozliczeniowych substancji czynnej.”;

b) po ust. 10 dodaje się ust. 11 i ust. 12 w brzmieniu:
„11. Rozliczenie podania leku zawierającego substancję czynną z katalogu substancji jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy sprowadzenie tego leku z zagranicy nastąpiło na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanej w trybie art. 4 Prawa farmaceutycznego.
12. Kopie faktur zakupu leków, o których mowa w ust. 11, przekazywane są przez świadczeniodawcę do oddziału Funduszu.”;

5)    w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku, gdy u danego świadczeniodawcy w trakcie terapii określonego świadczeniobiorcy w danym okresie koszt każdej rozliczonej jednostki danej substancji czynnej nie jest większy niż koszt wskazany w katalogu współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych, zwanym dalej „katalogiem współczynników”, stanowiącym załącznik nr 5 do zarządzenia, wartość:

1) produktu rozliczeniowego z katalogu ryczałtów lub
2) świadczenia z katalogu świadczeń”

- jest korygowana z zastosowaniem współczynnika korygującego.”;

6)    w § 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Substancje czynne z katalogu leków lub katalogu substancji rozliczane są łącznie ze świadczeniami z katalogu świadczeń, z zastrzeżeniem ust. 2.”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadkach uzasadnionych medycznie dopuszczalne jest łączne rozliczanie substancji czynnych z katalogu leków lub katalogu substancji lub świadczeń z katalogu ryczałtów ze świadczeniami:”;
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku, gdy u świadczeniobiorcy w terapii danego schorzenia stosowane są jednocześnie:

a)    leki z katalogu leków lub substancje z katalogu substancji oraz
b)    leki z katalogu leków refundowanych stosowanych w chemoterapii lub substancje z katalogu refundowanych substancji czynnych

- rozliczeniu podlegają wyłącznie świadczenia z  katalogu świadczeń.”;

7)    załącznik nr 1k do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
8)    załącznik nr 1l do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
9)    załącznik nr 1m do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
10)     załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
11)     załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
12)     załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
13)     załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;
14)     załącznik nr 18 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia;
15)     załącznik nr 19 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia;
16)     dodaje się załącznik 2t do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia w terminie miesiąca od dnia jego wejścia w życie.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Zarządzenie stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2019 r.,  z wyjątkiem:

1)    § 1 pkt 1 - 4, pkt 6, pkt 10 oraz pkt 16, które stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 24 maja 2019 r.;
2)    § 1 pkt 13 w zakresie lp. 15 załącznika nr 5 do zarządzenia, który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 września 2019 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Z up. p.o. Prezesa
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
     Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Bernard Waśko

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 02.08.2019 14:57
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności