Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 101/2005

05-12-2005

Zarządzenie Nr 101/2005
z dnia 28 listopada 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 5 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161 oraz Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1542)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia nadaje się Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 54 z dnia 31 grudnia 2004r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Prawne
Dodany: 5.12.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 5.12.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności