Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 101/2017/DI

30-09-2017

ZARZĄDZENIE Nr 101/2017/DI
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 29 września 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych komunikatów XML
dotyczących przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w fakturze,
rachunku lub nocie oraz rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych,
zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz deklaracji POZ/KAOS

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) w związku z § 23 ust. 8 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 70/2013/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych komunikatów XML dotyczących przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w fakturze, rachunku lub nocie oraz rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz deklaracji POZ/KAOS, zmienionym zarządzeniem Nr 32/2014/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Przyjmuje się szczegółowe komunikaty sprawozdawcze tworzone przy użyciu języka XML, stosowane do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami, a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczące:

1) przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych  w fakturze, rachunku lub nocie:

a) w wersji 2.3, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia,
b) w wersji 2.4, stanowiącej załącznik nr 4 do zarządzenia;

2) rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 1200), oraz rozliczania deklaracji POZ/KAOS:

a) w wersji 2.5, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia,
b) w wersji 2.3, stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia,
c) w wersji 2.6, stanowiącej załącznik nr 5 do zarządzenia.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
 „§ 2. 1.Komunikat sprawozdawczy, o którym mowa w § 1 pkt 1:

1) lit. a, ma zastosowanie do faktur, rachunków lub korekt przekazywanych w formie papierowej przez świadczeniodawców do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących okresów sprawozdawczych, począwszy od stycznia 2014 r., oraz do rozliczania świadczeń udzielonych w roku 2013;
2) lit. b, ma zastosowanie do faktur, rachunków lub korekt przekazywanych od dnia 1 października 2017 r. w formie papierowej przez świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Komunikat sprawozdawczy, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit.c, stosuje się do  rozliczania świadczeń udzielonych od dnia 1 października 2017 r. przez świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.”;

3) dodaje się załącznik nr 4 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4) dodaje się załącznik nr 5 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Finansowych

Maciej Miłkowski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2016 r. poz. 1807, 1860,1948, 2138, 2173 i 2250 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139, 1200, 1292, 1321,1386 i 1428.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 30.09.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 22.11.2017 10:52
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności