Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 102/2016/DSOZ

30-09-2016

ZARZĄDZENIE Nr 102 /2016/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie ustalenia współczynników korygujących

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)) oraz § 16 ust. 2 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia ustala się współczynniki korygujące w rozumieniu § 1 pkt 16 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stosowane przy rozliczaniu świadczeń opieki zdrowotnej.
§ 2. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia do postanowień umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach i zakresach świadczeń określonych w załączniku do zarządzenia.
§ 3. Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielonych od dnia 1 października 2016 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016 r.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916 , 1991 i 1994 oraz z 2016 r. poz. 65, 652, 960 i 1355.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 30.09.2016 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności