Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 102/2019/DSOZ

05-08-2019

       ZARZĄDZENIE Nr 102/2019/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

  z dnia 2 sierpnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne


Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 38/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu  Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne
– świadczenia wysokospecjalistyczne, zmienionym zarządzeniem Nr 77/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12:

a)    w ust. 1 w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 – 28 w brzmieniu:
„23) Chirurgia dziecięca:

a)    5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,
b)    5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka;

24) Chirurgia ogólna:

a)    5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,
b)    5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka;

25) Choroby wewnętrzne:

a)    5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,
b)    5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka;

26) Dermatologia i wenerologia:

a)    5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,
b)    5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka;

27) Dermatologia i wenerologia dla dzieci:

a)    5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,
b)    5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka;

28) Pediatria:

a)    5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,
b)    5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka.”;

b)    w ust. 3 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 – 19 w brzmieniu:
„14) Chirurgia dziecięca:

a)    5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,
b)    5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka;

15) Chirurgia ogólna:

a)    5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,
b)     5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka;

16) Choroby wewnętrzne:

a)    5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,
b)    5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka;

17) Dermatologia i wenerologia:

a)    5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,
b)    5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka;

18) Dermatologia i wenerologia dla dzieci:

a)    5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,
b)    5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka;

19) Pediatria:

a)    5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,
b)    5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka.”;

3) załącznik nr 1b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1c do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) dodaje się załącznik nr 17a do zarządzenia, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

7) dodaje się załącznik nr 17b do zarządzenia, w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2019 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Z up. p.o. Prezesa
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
     Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Bernard Waśko


Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 05.08.2019 09:50
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności