Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 103/2019/DSOZ

05-08-2019

   ZARZĄDZENIE Nr 103/2019/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

  z dnia 2 sierpnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 136c ust. 5 w związku z art. 159a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 39/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 43/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 79/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r., wprowadza
się następujące zmiany:

1)    w § 14 w ust. 1 w pkt 10 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) świadczenia w ramach leczenia pęcherzowego oddzielania  naskórka”;

2)    załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Z up. p.o. Prezesa
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
     Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Bernard Waśko


Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 05.08.2019 10:22
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności