Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 104/2005

09-12-2005

Zarządzenie Nr 104/2005
z dnia 8 grudnia 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie Nr 91/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny"

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 91/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny", w załączniku, w § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. W przypadku braku możliwości zakontraktowania świadczeń w danym zakresie, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, w kolejnym postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, może warunkowo dopuścić do udzielania świadczeń jednostki nie spełniające wymagań określonych w ust. 2 (nie dotyczy wymagań formalno-prawnych), z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem stawki ryczałtu, o której mowa w § 7.".

§ 2.

Postanowienia § 1 stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych po dniu wejścia w życie zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Prawne
Dodany: 9.12.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 9.12.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności