Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 104/2015/DI

29-12-2015

ZARZĄDZENIE Nr 104/2015/DI
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 29 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 8/2015/DI  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS, załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przepisy zarządzenia stosuje się do danych przekazywanych przez świadczeniodawców w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 lutego 2016 r. i okresach następnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Tadeusz Jędrzejczyk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916 i 1991.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 29.12.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 02.02.2016 12:42
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności