Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 104/2018/DSOZ

02-10-2018

ZARZĄDZENIE Nr 104/2018/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 2 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej2), w załączniku nr 2 załącznik nr 4 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Umowy zawarte przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia zachowują moc, z zastrzeżeniem, że świadczeniodawcy realizujący przedmiotowe umowy, nie są zobowiązani do sprawozdawania w załączniku nr 4 do umowy danych w kolumnie: „Pieczątka i podpis dyrektora jednostki”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania i znajduje zastosowanie do sprawozdawania świadczeń udzielanych od dnia 1 października 2018 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552 i 1669.
2) Niniejsze zarządzenie zmienione zostało: zarządzeniem Nr 10/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 62/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 101/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 02.10.2018 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności