Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 105/2019/DEF

06-08-2019

ZARZĄDZENIE Nr 105/2019/DEF
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 i poz. 1394), w związku z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371 i z 2018 r. poz. 2383) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok zwiększa się pozycję B2 „Koszty świadczeń opieki zdrowotnej” w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 220 000 tys. zł.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych

Adam Niedzielski


Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 06.08.2019 00:00
Aktualizacja informacji: 08.08.2019 09:47
Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności