Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 106/2015/DSOZ

30-12-2015

ZARZĄDZENIE Nr 106/2015/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn.zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 72/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne zmienionym zarządzeniem Nr 31/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ z dnia 29 września 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520, z 2014 r. poz. 1441 oraz z 2015 r. poz. 1301 i 1612);”,
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) rozporządzenie wysokospecjalistyczne – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. poz. 1958);”;
2) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Kwoty zobowiązania określone w umowie dla poszczególnych zakresów, obejmują także kwoty zobowiązania wyodrębnione na realizację następujących świadczeń, określonych w załączniku nr 1w do zarządzenia, a także odpowiednio świadczeń dodatkowych określonych w załączniku nr 1z do zarządzenia, we właściwych ze względu na realizację świadczeń zakresach:
1) ablacja wideotorakoskopowa - 5.54.01.0000030 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego7;
2) operacje wad wrodzonych serca i naczyń < 1 lat. - 5.54.01.0000041 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego8;
3) operacje wad serca i aorty piersiowej ≥18 lat.:
a) 5.54.01.0000051 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego9 ≥18 lat.,
b) 5.54.01.0000052 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego9 z IZW ≥18 lat.;
4) operacje wad serca i aorty piersiowej < 18 lat:
a) 5.54.01.0000055 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego9 < 18 lat,
b) 5.54.01.0000056 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego9 z IZW < 18 lat;
5) wszczepianie zastawek serca:
a) 5.54.01.0000060 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego10,
b) 5.54.01.0000061 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego10 z powikłaniami i chorobami współistniejącymi;
6) kardiologiczne zabiegi interwencyjne < 18 lat:
a) 5.54.01.0000064 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego11,
b) 5.54.01.0000065 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego11 z powikłaniami lub < 1 lat.”;
3) w § 15:
a) w ust. 1:
- pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) jednoczasowo więcej niż jednego wariantu świadczenia w ramach tego samego zakresu, lub
3) jednoczasowo więcej niż jednego świadczenia w ramach różnych zakresów, wraz z zastosowanymi podwariantami, lub”,-  uchyla się pkt 6,
b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1, świadczeniodawca występuje do dyrektora Oddziału Funduszu z wnioskiem, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, w trakcie hospitalizacji albo w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej zakończenia, celem uzyskania zgody na sfinansowanie procesu terapeutycznego w sposób wskazany we wniosku.”,
c) w ust. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) stanowisko dyrektora Oddziału Funduszu w sprawie wyrażenia zgody na realizację wniosku, w tym wysokości kwoty finansowania, w zakresie merytoryczno – finansowym jest ostateczne;”,
d) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) Prezes Funduszu, w uzasadnionych sytuacjach, może zweryfikować stanowisko dyrektora Oddziału Funduszu, o którym mowa w pkt 7 pod względem formalno – prawnym;”;
4) w § 16:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) o ile w czasie udzielania świadczenia wysokospecjalistycznego, związanego z przeszczepieniem narządu, wystąpiły powikłania związane z przeszczepieniem, wymagające leczenia w ramach hospitalizacji, dopuszcza się po upływie 30 dni od dnia przeszczepienia, rozliczenie leczenia powikłań w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w oparciu o przepisy zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne;”,
b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) w sytuacji jednoczasowego udzielenia świadczenia wysokospecjalistycznego, związanego z przeszczepieniem narządu oraz świadczenia związanego z przeszczepieniem nerki lub trzustki, finansowanego w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, dopuszcza się rozliczenie dodatkowego świadczenia w ramach umowy leczenie szpitalne na poziomie 60% właściwej JGP;”;
5) załącznik nr 1w do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
6) załączniki nr 2 - 4 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2 - 4 do niniejszego zarządzenia;
7) uchyla się załączniki nr 5, 5a-5d do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

§ 3. Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2016 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.


PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Tadeusz Jędrzejczyk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365,  1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916 i 1991.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 30.12.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 31.12.2015 08:24
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności