Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 107/2019/GPF

08-08-2019

ZARZĄDZENIE Nr 107/2019/GPF
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2019 r. poz. 1020) zarządza się, co następuje:

§1. W zarządzeniu Nr 67/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionym zarządzeniem Nr  95/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lipca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 101/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r., w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1)    w § 9 w ust. 1:

a)    pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) rejestr skarg i wniosków składanych na świadczeniodawców – prowadzony przez Departament Kontroli;”,

b)    po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) rejestr skarg i wniosków składanych do Prezesa Funduszu na pracowników Funduszu – prowadzony przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego;”,

c)    pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) rejestr petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) – prowadzony przez Gabinet Prezesa Funduszu;”,

d)    pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) rejestr spraw parlamentarnych – prowadzony przez Gabinet Prezesa Funduszu;”;

2)    § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21. W Centrali obowiązuje następujący tryb postępowania ze sprawami parlamentarnymi, o których mowa w § 4 pkt 4:

1) pisma parlamentarne kierowane do Centrali przekazywane są do Gabinetu Prezesa Funduszu w celu ich zarejestrowania w rejestrze spraw parlamentarnych;

2) Gabinet Prezesa Funduszu nadaje kolejny numer w rejestrze
i w zależności od rodzaju pisma: symbol RSP (Rejestr Spraw Poselskich) lub RSS (Rejestr Spraw Senatorskich), dekretuje pismo na właściwą komórkę organizacyjną oraz wskazuje termin udzielenia odpowiedzi (kopia pisma pozostaje w Gabinecie Prezesa Funduszu);

3) komórka organizacyjna, na którą zostało zadekretowane pismo parlamentarne, jest obowiązana do przygotowania projektu odpowiedzi;

4) projekt odpowiedzi powinien być przekazany do Gabinetu Prezesa Funduszu w terminie umożliwiającym naniesienie ewentualnych uwag przez Gabinet Prezesa Funduszu lub Prezesa Funduszu i przekazanie odpowiedzi w wyznaczonym terminie, zgodnym z odrębnymi przepisami;

5) w przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi wymaga uzyskania dodatkowych informacji, a czas do tego niezbędny może spowodować niedotrzymanie terminu odpowiedzi, właściwa komórka organizacyjna przygotowuje do podpisu Prezesa Funduszu projekt pisma skierowanego do adresata z zastrzeżeniem o konieczności uzyskania dodatkowych informacji, z jednoczesnym określeniem terminu udzielenia odpowiedzi na pismo;

6) w przypadku interwencji poselskich i senatorskich, właściwa komórka organizacyjna jest obowiązana najpóźniej w ciągu czternastu dni przygotować na podpis Prezesa Funduszu projekt pisma powiadamiającego posła lub senatora Rzeczypospolitej Polskiej o stanie rozpatrywania sprawy i ostatecznym terminie załatwienia sprawy;

7) pisma w sprawach parlamentarnych przedkładane są do podpisu Prezesa Funduszu za pośrednictwem dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu;

8) przedkładane do podpisu Prezesa Funduszu projekty odpowiedzi powinny być parafowane zgodnie z § 18 ust. 7, 10 i 12;

9) kopie podpisanych przez Prezesa Funduszu odpowiedzi na pisma parlamentarne przekazywane są przez właściwe komórki organizacyjne do Gabinetu Prezesa Funduszu.”;

3) w § 28 w ust. 2 dodaje się pkt 34-36 w brzmieniu:
„34) koordynacja przygotowania i przedkładanie Prezesowi Funduszu do podpisu lub zatwierdzenia projektu odpowiedzi na korespondencję kierowaną przez posłów i senatorów przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Centrali;

35) prowadzenie rejestru spraw parlamentarnych i nadzorowanie terminowego udzielenia odpowiedzi na korespondencję wpływającą do Prezesa Funduszu od organów Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz posłów i senatorów;

36) koordynacja udziału pracowników Funduszu w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich.”;

4) w § 29 w ust. 2 uchyla się pkt 17-19;

5) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Departament Obsługi Pacjenta jest komórką organizacyjną właściwą w sprawach standardów obsługi pacjentów, Telefonicznej Informacji Pacjenta, projektowania nowych usług elektronicznych dla pacjentów, uproszczeń w komunikacji z pacjentami, kontaktów z organizacjami pacjentów oraz prowadzenia Centralnego Wykazu Ubezpieczonych.”;

6) w § 38 w ust. 3 dodaje się pkt 21 w brzmieniu”
„21) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków, składanych na świadczeniodawców.”;

7) w § 41:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Biuro Nadzoru Wewnętrznego jest komórką organizacyjną właściwą w sprawie przeprowadzania instytucjonalnych kontroli wewnętrznych w oddziałach wojewódzkich Funduszu i komórkach organizacyjnych Centrali oraz prowadzenia spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków składanych do Prezesa Funduszu na pracowników Funduszu. Biuro wspiera Prezesa Funduszu w realizacji jego celów i zadań poprzez zapobieganie powstawaniu i pomoc w usuwaniu niekorzystnych zjawisk w działalności Funduszu.”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 21.

§ 2. Kierujący komórkami organizacyjnymi, których dotyczą zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3. 1. Biuro Rady Funduszu, w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia przekaże Gabinetowi Prezesa Funduszu rejestr spraw parlamentarnych.
2. Biuro Nadzoru Wewnętrznego, w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia przekaże Gabinetowi Prezesa Funduszu rejestr petycji.
3. Z dniem wejścia w życie zarządzenia zamyka się rejestr skarg i wniosków prowadzony przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie zarządzenia, dotyczące skarg i wniosków na świadczeniodawców, podlegają przekazaniu, w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do Departamentu Kontroli.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych

Adam Niedzielski


Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 08.08.2019 12:11
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności