Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 108/2015/DSOZ

31-12-2015

ZARZĄDZENIE NR 108/2015/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 16/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, zmienionym zarządzeniem Nr 91/2013 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 64/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Określa się wzór wniosku w sprawie indywidualnego rozliczenia świadczeń, o których mowa w przepisach zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określającego warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia. Załącznikiem do wniosku jest specyfikacja kosztowa, której wzór stanowi załącznik nr 9a do zarządzenia.”;
2) dodaje się załączniki nr 9 i 9a do zarządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Tadeusz Jędrzejczyk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916 i 1991.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 31.12.2015 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności