Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 108/2019/DEF

08-08-2019

ZARZĄDZENIE Nr 108/2019/DEF
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 i 1394), w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1925) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 55/2019/DEF Prezesa Narodowego  Funduszu Zdrowia  z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców, wprowadza się następujące zmiany:

1)    w § 3:

a)    w ust. 1 wyrazy „do dnia 10 sierpnia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 10 września 2019 r.”,
b)    w ust. 5 wyrazy „do dnia 31 sierpnia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 30 września 2019 r.”;

2)    w § 4:

a)    w ust. 3 wyrazy „w terminie 21 dni” zastępuje się wyrazami „w terminie 20 dni”,
b)    w ust. 4 wyrazy „upływa w dniu 31 sierpnia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „upływa w dniu 30 września 2019 r.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

 

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych

Adam Niedzielski


Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 08.08.2019 14:31
Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności