Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 109/2005

30-12-2005

Zarządzenie Nr 109/2005
z dnia 30 grudnia 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie Nr 103/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne"

Na podstawie art. 102 ust.5 pkt 21 i pkt 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 103/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne", w załączniku, w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. W przypadku braku możliwości zakontraktowania świadczeń w następujących zakresach:
a) program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki,
b) program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki,
dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, w kolejnym postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, może warunkowo dopuścić do udzielania świadczeń jednostki nie spełniające wymagań określonych w ust. 3 (nie dotyczy wymagań formalno-prawnych), z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem ceny punktu, o której mowa w § 6".

§ 2.

Postanowienia § 1 stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych po dniu wejścia w życie zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 30.12.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 30.12.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności